REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CodeOneDescriptionQuantityPrice (€)Amount (€)Jobmane repercussion (€)Workforce (h)MANAGER MANAGEMENT REPERCUSSION (%)
RE0156u

Visit of recognition, data jack, eye inspection or face-to-face intervention, even displacement

1,0068,8868,8855,002,5079,85
Visit of recognition, data taken or ocular inspection of installations, constructions, injuries, coves, lands, plots, urbanization works, etc., or any other intervention on the part of a technician. Includes: displacement and, if applicable, descriptive minutes emission.
%01a%Auxiliary costs on labor0,020,88
%02%Indirect costs0,031,32
%Estimation of degree of difficulty or uncertainty (normal: 1.00)1,00
MOU0063hTechnician Professional level III (Source: Ive). / More information2,0022,0044,0044,002,00
RE0153uDisplacement of a technician (distance in intervals of 10 km or fraction)2,0011,3422,6811,000,50
Drafted by Joaquim Iborra Posadas
Company: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Update 22/03/2019
Zone València
Observations: Partides relacionades: RE0156, RE0159, RE0169, RE0178, RE0186, RE0187, RE0188, RE0433,RE0499. Es tracta d'auxiliars descriptius d'actuacions que comporten el cost d'un desplaçament RE0153. El cost de desplaçament de qualsevol partida o auxiliar s'hauria d'incloure fent ús d'aquests auxiliars (no directament amb RE0153). Així, totes aquestes partides inclouen RE0153, a excepció de RE0159 i RE0178, perquè es refereixen a una unitat d'inspecció; per això, han d'anar acompanyades de RE0156, la qual sí inclou el desplaçament.
..........
Validated by Joaquim Iborra Posadas
Validated with date 22/03/2019
Observations:
Edit price