REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CodeOneDescriptionQuantityPrice (€)Amount (€)Jobmane repercussion (€)Workforce (h)MANAGER MANAGEMENT REPERCUSSION (%)
RE0159u

Dedication of a technician to the ocular recognition of an inspection unit in building or local, without displacement

1,0011,5511,5511,000,5095,24
Dedication of a technician to the ocular recognition of an inspection unit in building or local. Does not include displacement.
%01a%Auxiliary costs on labor0,020,22
%02%Indirect costs0,030,33
%Estimation of degree of difficulty or uncertainty (normal: 1.00)1,00
MOU0063hTechnician Professional level III (Source: Ive). / More information0,5022,0011,0011,000,50
Observations:
The consideration of an independent inspection unit will vary depending on the purpose of ocular recognition and will be specified in each particular case.
Drafted by Joaquim Iborra Posadas
Company: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Update 22/03/2019
Zone València
Observations: Partides relacionades: RE0156, RE0159, RE0169, RE0178, RE0186, RE0187, RE0188, RE0433,RE0499. Es tracta d'auxiliars descriptius d'actuacions que comporten el cost d'un desplaçament RE0153. El cost de desplaçament de qualsevol partida o auxiliar s'hauria d'incloure fent ús d'aquests auxiliars (no directament amb RE0153). Així, totes aquestes partides inclouen RE0153, a excepció de RE0159 i RE0178, perquè es refereixen a una unitat d'inspecció; per això, han d'anar acompanyades de RE0156, la qual sí inclou el desplaçament.
..........
Validated by Joaquim Iborra Posadas
Validated with date 22/03/2019
Observations:
Edit price