REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CodeOneDescriptionQuantityPrice (€)Amount (€)Jobmane repercussion (€)Workforce (h)MANAGER MANAGEMENT REPERCUSSION (%)
RE0433u

Personnel dedication to administrative management in an external entity, even displacement

1,0058,8458,8445,442,5077,23
Dedication of administrative personnel to administrative management in an external entity. Includes displacement.
%01a%Auxiliary costs on labor0,020,69
%02%Indirect costs0,031,03
%Estimation of degree of difficulty or uncertainty (normal: 1.00)1,00
MOU0067hAdministrative assistant. Professional level IX (Source: Ive). / More information2,0017,2234,4434,442,00
RE0153uDisplacement of a technician (distance in intervals of 10 km or fraction)2,0011,3422,6811,000,50
Drafted by Joaquim Iborra Posadas
Company: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Update 26/03/2019
Zone València
Observations: Partides relacionades: RE0156, RE0159, RE0169, RE0178, RE0186, RE0187, RE0188, RE0433,RE0499. Es tracta d'auxiliars descriptius d'actuacions que comporten el cost d'un desplaçament RE0153. El cost de desplaçament de qualsevol partida o auxiliar s'hauria d'incloure fent ús d'aquests auxiliars (no directament amb RE0153). Així, totes aquestes partides inclouen RE0153, a excepció de RE0159 i RE0178, perquè es refereixen a una unitat d'inspecció; per això, han d'anar acompanyades de RE0156, la qual sí inclou el desplaçament.
..........
Validated by Joaquim Iborra Posadas
Validated with date 26/03/2019
Observations:
Edit price